Forum- en zoekertjesreglement

 • 1. Toepassing

  • 1.1. Door het forum of de zoekertjespagina’s te raadplegen, dan wel er op enige wijze (actief of passief) aan deel te nemen, verklaart u zich akkoord met de hierna volgende voorwaarden en bepalingen en verbindt u zich ertoe om deze na te leven. Deze bepalingen zijn, samen met de algemene bepalingen van de gebruiksvoorwaarden (die u hier vindt), als enige van toepassing.

 • 2. Forum & zoekertjes

  • 2.1. Het forum en/of de zoekertjespagina’s op deze website worden uitgebaat door de n.v. Sanoma Media Belgium, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stationsstraat, 2800 Mechelen, met als ondernemingsnummer 040.802.477 (hierna kortweg “Sanoma” genoemd).

  • 2.2. Sanoma heeft op ieder ogenblik het recht het forum of de zoekertjespagina’s geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. Sanoma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies en/of schade, van welke aard ook, die geleden zou worden t.g.v. de opschorting, onderbrekingen, (technische) storingen, vertragingen, moeilijke bereikbaarheid, onbereikbaarheid en/of de beëindiging van (een deel van) het forum en/of de zoekertjespagina’s.

  • 2.3. De inhoud van de berichten wordt door derden geplaatst en valt derhalve buiten de aansprakelijkheid van Sanoma. Sanoma kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van welke aard ook (direct, indirect, volgschade, enz.), winstderving, verlies van gegevens, verlies van een kans of voor eender welke schade, die zou voortvloeien uit de raadpleging en/of het gebruik van het forum of de zoekertjespagina’s.

  • 2.4. De zoekertjes worden in principe na één maand verwijderd, tenzij u het zoekertje verlengt. Sanoma zal u hierover per e-mail op de hoogte stellen.

 • 3. Toegang

  • 3.1. Eenieder heeft toegang tot het forum en/of de zoekertjespagina’s, en kan een post of een zoekertje aanmaken na zich ingeschreven te hebben. U dient daartoe over een geldig emailadres te beschikken. Eenmaal u aangemeld bent, kan u deelnemen aan het forum of de zoekertjespagina’s. De post en zoekertjes zelf zijn consulteerbaar zonder registratie.

  • 3.2. Sanoma behoudt zich het recht voor om u (verdere) toegang het forum of de zoekertjespagina’s te weigeren. Sanoma hoeft haar beslissing niet te motiveren noch aan te kondigen.

 • 4. Gedragsregels

  • 4.1. U dient zich ten allen tijde hoffelijk te gedragen. Beledigingen, vulgaire of opruiende taal, scheldwoorden, agressief gedrag, aanstootgevende teksten en/of afbeeldingen, flame wars, e.d.m. zijn allen strikt verboden.

  • 4.2. Spam(ming) is strikt verboden.

  • 4.3. Het is strikt verboden om racistische, xenofobe, antisemitische, islamofobe, discriminatoire, seksistische, pornografische en/of andere illegale teksten, afbeeldingen en/of bestanden te posten. Het is evenzeer verboden om een link naar dergelijke bestanden te plaatsen. Het is evenzeer verboden om dergelijke activiteiten aan te moedigen, goed te praten en/of anderszins te bevorderen. Sanoma behoudt zich het recht voor om dergelijke posts en/of threads onmiddellijk, zonder voorafgaande verwittiging, te schrappen.

  • 4.4. Het is strikt verboden om producten of diensten te koop aan te bieden die strijdig zijn met enige wettelijke bepalingen, dan wel aan abnormaal hoge of lage prijzen, dan wel aan voorwaarden die strijdig zijn met de toepasselijke wettelijke bepalingen. Sanoma behoudt zich het recht voor om dergelijke aanbiedingen onmiddellijk, zonder voorafgaande verwittiging, te schrappen. Sowieso bent u steeds als enige aansprakelijk voor de inhoud, de uitvoering, de opvolging, de werking en alle gevolgen van de door u geplaatste aanbieding.

  • 4.5. Het is strikt verboden de persoonlijke gegevens (naam, telefoonnummer, adres, leeftijd, enz.) van derde personen kenbaar te maken zonder hun uitdrukkelijke toestemming.

  • 4.6. Wanneer u iets online plaatst, verbindt u zich ertoe om daarbij uitsluitend informatie te gebruiken (afbeeldingen, foto’s,…) die niet in strijd is met de intellectuele rechten van derden (auteursrechten, recht van afbeelding,…), noch met de normen en de goede zeden, noch met enige andere wettelijke bepaling van dwingend recht.

  • 4.7. Zo u de aanwezigheid van een illegale post zou vaststellen, kunt u dit steeds melden via de gegevens die u terugvindt onder “Contact” op deze website.

  • 4.8. Door het gebruik van het forum en/of de zoekertjespagina’s vrijwaart u Sanoma tegen iedere aanklacht, procedure of vordering uitgaande van derden als gevolg van de (inhoud van de) posts of aanbiedingen die u op het forum of de zoekertjespagina’s geplaatst heeft.

 • 5. Aanbevelingen

  • 5.1. Het forum en de zoekertjespagina’s worden niet actief gemonitord. U dient dus zelf te oordelen of het geschikt is dat u dit forum of deze zoekertjespagina’s raadpleegt en/of hieraan deelneemt.

  • 5.2. Gelieve steeds de indeling van het forum of de zoekertjespagina’s na te leven. Kijk eerst goed na waar uw post thuishoort alvorens hem online te plaatsen. Sanoma behoudt zich het recht voor om uw post te verplaatsen.

  • 5.3. Gelieve steeds uw taal te verzorgen. Let op : schrijven in hoofdletters staat in de virtuele wereld gelijk aan schreeuwen. Beperk dus steeds zoveel mogelijk het gebruik van hoofdletters.

  • 5.4. Lees altijd uw posts na vooraleer u ze online plaatst. Antwoord to-the-point en vermijd nutteloze uitweidingen.

  • 5.5. Sanoma raadt u ten zeerste af om uw emailadres kenbaar te maken op het forum of de zoekertjespagina’s. Bepaalde zoekrobots schuimen immers het Internet af op zoek naar emailadressen.

  • 5.6. Het forum en de zoekertjespagina’s bieden u de mogelijkheid aan om mensen te leren kennen en zelfs nieuwe vrienden te maken. Sanoma raadt u daarbij ten zeerste aan om voorzichtig te zijn alvorens iemand die u op het forum of de zoekertjespagina’s heeft leren kennen in het echte leven te ontmoeten. Spreek steeds af op vertrouwd terrein, breng een vriend(in) op de hoogte van uw geplande ontmoeting, voorzie steeds een back-up plan en breek de ontmoeting onmiddellijk af als u voelt dat er iets niet klopt. Neem nooit onverantwoorde risico’s.

 • 6. Intellectuele eigendom

  • 6.1. Door een post online te plaatsen geeft u aan Sanoma gratis de exclusieve toestemming om de inhoud van uw post te reproduceren, mee te delen en/of anderszins te gebruiken zowel op deze website als in een of meerdere magazines of andere producten die door Sanoma worden uitgegeven.

 • 7. Reglement

  • 7.1. Dit reglement kan, zonder voorafgaande verwittiging, aangepast worden, in functie o.m. van wettelijke evoluties. U wordt dan ook uitgenodigd om regelmatig na te gaan of en in voorkomend geval welke wijzigingen aangebracht werden. Wijzigingen treden in van zodra zij op de website kenbaar worden gemaakt.

  • 7.2. Voor alle vragen inzake huidig reglement kan u steeds schrijven naar Sanoma Media Belgium n.v., Stationsstraat 55, 2800 Mechelen of een e-mail sturen op het e-mailadres dat u vindt onder “Contact” op deze website.